Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige


Ankenævnet behandler klager over tilstandsrapporter udfærdiget af beskikkede bygningssagkyndige under Hus-eftersynsordningen


Nævnet behandler også disciplinærsager mod beskikkede byggesagkyndige og kan tildele en beskikket byggesagkyndig en advarsel eller påtale, pålægge bøder eller helt fratage den byggesagkyndige sin beskikkelse.

Hvem består nævnet af? 7 medlemmer

1. En formand, der er landsdommer
2. 6 øvrige medlemmer, der repræsenterer forbrugerne, branchen for beskikkede byggesagkyndige og uafhængige eksperter

Gebyr:275 kr., der tilbagebetales, hvis klagen ikke behandles i ankenævnet, eller hvis ankenævnet giver klageren medhold i klagen. Der er dog intet gebyr i disciplinærsager.

Ankenævnet kan beslutte, at klager skal betale omkostninger for ankenævnets udgifter til syn og skøn, såfremt der ikke gives klager medhold i klagen, dog maksimalt 3.500 kr. inkl. moms

Nævnet kan beslutte, at de bygningssagkyndige efter anden aftale, skal betale omkostninger, som er forbundet med behandlingen af den konkrete sag, herunder for udgifter til syn og skøn.

Klagefrist:senest 5 år efter overtagelsesdagen aftalt mellem køber og sælger, og senest 6 år efter tilstandsrapportens datering. Disciplinærsager skal indgives senest 5 år efter, at det forhold der klages over, er ophørt.

Hvem kan klage?Klage kan indbringes af køberen eller sælgeren af den ejendom, tilstandsrapporten vedrører. Klage kan dog ikke indgives af erhvervsdrivende, der har solgt eller købt ejendommen som led i deres erhverv.

Hvordan indgives klagen?Klager kan indbringes for ankenævnet på etsærligt klageskema (link: http://husklage.dk/klageskema). Når klageskemaet indsendes til ankenævnet vedlægges relevante bilag, herunder kopi af tilstandsrapporten.

Kan afgørelsen ankes? Nævnets afgørelse kan ikke ankes til en anden administrativ myndighed, men sagen kan indbringes for domstolene.

Adresse
  • Nævnenes Hus

    Toldboden 2, 8800 Viborg

    Tlf.: 7240 5600

    husklage@husklage.dk

    www.husklage.dkSe også