195 Ordliste over juridiske fagudtryk

t


tabskaution

kaution for det tab, som kreditor måtte lide, efter at der er foretaget udtømmende retsforfølgning mod debitor

takseret police

aftale i en forsikringspolice om den forsikrede genstands værdi, jfr. nærmere forsikringsaftalelovens § 39, stk. 2.
tantiemereglen retsvirkningslovens § 31, som blev ophævet pr. d. 01.01.2018:
En ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud, kan inden udløbet af det følgende år uden oprettelse af ægtepagt vederlagsfrit overdrage den anden ægtefælle indtil halvdelen af overskuddet. Overdragelsen har dog kun gyldighed mod overdragerens kreditorer, for så vidt han i et af ham underskrevet dokument har angivet overskuddets størrelse, og han derhos har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler tilbage til at dække sine forpligtelser.
temerær grundløs. En temerær indsigelse er en indsigelse, der ikke har nogen som helst udsigt til at blive fulgt af domstolene
terminsdatoer forfaldstidspunktet for ydelserne på et pantebrev. Er typisk d. 11.03., 11.06., 11.09 og 11.12.
terminsydelse ydelse på et pantebrev

testamente

en ensom og ensidig viljeserklæring, hvorved en person helt eller delvist råder over sine efterladte ejendele
testamentshabilitet evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele ved testamente
testationsalder arvelovens § 62:
Den, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, kan ved testamente råde over sine ejendele, jf. dog §§ 5, 10 og 11. Stk. 2. Den, der er fyldt 15 år, kan, jf. dog §§ 5, 10 og 11, ved testamente råde over ejendele, som den pågældende selv kan råde over efter værgemålslovens § 42.
testator/testatrix den person, der opretter testamente. Testatrix anvendes, når opretteren er af hunkøn
tilbagefaldsret Betyder at en arv f. eks. først tilfalder den længstlevende ægtefælle, og ved dennes død skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger. Kaldes også droit de retour

tilbageholdsret

retten til, hvis en ydelse ikke erlægges, at tilbageholde en ting, som tilhører en anden (retentionsret)

tilbagekaldelse af testamente

arvelovens § 67:
Tilbagekaldelse eller ændring af et testamente skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente.

tilbagetagelsesforretning

fogedforretning, hvor sælger eller kreditgiver med ejendomsforbehold får salgsgenstanden tilbageleveret
tilbehørspant tinglysningslovens § 37, stk. 1.
Hvor en fast ejendom varigt er indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed for øje, omfatter tinglyst pantebrev i ejendommen, når intet andet er aftalt, også det dertil hørende driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og ved landejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser, for så vidt de ikke udskilles ifølge en regelmæssig drift af den pågældende ejendom.
tilbud løfte, der taber sin bindende virkning, hvis det ikke akcepteres rettidigt
tilbudspligt ved overdragelse af en udlejningsejendom, skal ejendommen tilbydes til lejerne, hvis ejendommen udelukkende anvendes til beboelse, og ejendommen indeholder mindst seks beboelseslejligheder, eller hvis ejendomen indeholder blandede lejemål (bolig og erhverv), og indeholder mindst 13 beboelseslejligheder.

tilgift

bivare, som leveres "gratis" ved køb af hovedvaren. Er som regel forbudt i henhold til markedsføringslovens § 6
tilhold Ved tilhold kan politiet forbyde en person at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden. Overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

tillægsboafgift

afgift på 25% af den del af et dødsbos nettobeholdning, som tilfalder andre end afdødes nærmeste familie. Boafgiften fratrækkes før afgiftsberegningen, og afgiften af den sidste krone kan således maksimalt udgøre 36,25%
tilstandsrapport rapport udarbejdet af en bygningssagkyndig vedr. en bygnings fysiske tilstand
tiltalefrafald anklagemyndighedens undladelse af at rejse påtale i en straffesag, selv om den sigtedes skyld anses for bevist.
tilvækstlæren en tilbehørsgenstand kan være indføjes således i en bygning, at bortfjernelse ikke kan tillades, såfremt genstanden ikke kan fjernes, uden at dette medfører fysisk beskadigelse af den øvrige del af bygningen (jus tollendi sine læsione prioris status)
tilvækstret ret for en testamentsarving at få sin arvelod forøget som følge af, at en lod er blevet ledig, f. eks. fordi en anden arvinger er død før arveladeren (jus accrescendi)

timeshare

det forhold, at en række personer på skift har brugsret til en feriebolig enten på ejebasis eller på lejebasis
tingbladet afdeling af Statstidende, hvor tinglysning af skøder, pantebreve m.v. offentliggøres
tingbogen den bog (det register) på tinglysningskontoret, hvor rettigheder over fast ejendom tinglyses.
tingbogsattest udskrift af en ejendoms blad i tingbogen

tinglysning

registrering af en rettighed i tingbogen eller i personbogen. Er sikringsakten ved de fleste rettigheder over fast ejendom, ved underpant i løsøre og en gyldighedsbetingelse for ægtepagter
tinglysningsafgift/gebyr fast gebyr til det offentlige på 1.850 kr, som skal betales ved tinglysning af de fleste dokumenter. Gebyret udgør 1.825 kr. ved pant i fast ejendom. Dertil kommer en værdiafgift

tinglysning med frist

et dokument kan lyses med frist til f. eks. at fremskaffe dokumentation for udstederens berettigelse (fuldmagt, skifteretsattest) eller til at indhente udstykningstilladelse

tingsindbegreb

samlinger af ensartede eller til et fælles brug bestemte ting, der betegnes ved almindelige benævnelser (mit indbo, min bogsamling). Kan som hovedregel ikke pantsættes, jfr. tinglysningslovens § 47 b, stk. 1

tingsforsikring

en skadesforsikring, hvor erstatningen bestemmes af den forsikrede tings værdi, f. eks. en kaskoforsikring på en bil eller en ejendomsforsikring

tolerancefuldmagt

fuldmagt, der opstår ved, at en person undlader at skride ind, selv om han ved, at en anden optræder på hans vegne uden fuldmagt
topskat skat på 15% af personlig indkomst ud over 568.900 kr. i 2023
tort krænkelse af en anden persons selv- og ærefølelse
totalentreprise entreprenøren påtager sig at udføre en bestemt opgave, herunder at stå for projekteringen
trangsbeneficiet reglen i retsplejelovens § 509, stk. 1 om, at der ikke kan foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand.
transfer pricing Transfer pricing drejer sig om prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Hermed menes overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal denne prisfastsættelse foretages på armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter, jf. Ligningsloven § 2.
transparent selskab et selskab, som ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt. Derfor beskattes selskabets overskud og underskud med en andel hos hver enkelt ejerne.
transport på en fordring overdragelse af en fordring
trassat den person en veksel trækkes på
trassatbank det pengeinstitut, hvor checkkontoen føres
trassent den, der udsteder en veksel eller en check

trasseret veksel

vekslen udsteder (trassenten) anmoder en anden (trassaten) om at betale en bestemt sum penge til tredjemand (remittenten)

tredjeinstansbevilling

tilladelse, som meddeles af Procesbevillingsnævnet, til indbringelse af en sag for Højesteret, når en sag er af principiel karakter

tredjemandsaftale

aftale, der går ud på at stifte ret for tredjemand. Hvis denne kan kræve ydelsen erlagt til sig direkte på grundlag af aftalen, foreligger der et egentligt tredjemandsløfte
tvangsakkord en kreditorordning, som kan gå ud på
  1. procentvis nedsættelse af den ikke-fortrinsberettigede gæld (almindelig tvangsakkord),
  2. fordeling af skyldnerens formue eller en del af denne mellem hans fordringshavere mod, at skyldneren frigøres for den del af gælden, som ikke bliver dækket (likvidationsakkord),
  3. betalingsudsættelse (moratorium).

Kan kun vedtages med kvalificeret flertal af kreditorerne

tvangsarv

den arveret, som ikke kan fratages den pågældende ved testamente. Ægtefællen og livsarvinger er tvangsarvinger til en fjerdedel af deres legale arvelodder.
tvangsauktion auktion gennem fogedretten efter en udlægshavers begæring
tvangsauktionsklausul klausul i pantebrev om, at det forbliver indestående i ejendommen i tilfælde af tvangsauktion, hvis restancer og øvrige forfaldne ydelser i henhold til auktionsvilkårene betales inden udløbet af de i disse fastsatte frister
tvangsbøde bøde som anvendes til gennemtvingelse af et krav - om f. eks. udlevering af et barn til samvær

tvangsopløsning

opløsning af et selskab efter beslutning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, f. eks. pga. undladt indsendelse af årsregnskab m.v.
tyveri strfl § 276: For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.