195 Ordliste over juridiske fagudtryk

m


mageskifte bytte af fast ejendom
magtfordrejning der må ikke tages uvedkommende hensyn eller inddrages usaglige kriterier, når der skal træffes en afgørelse i den offentlig forvaltning.
majoratsskov

arealer, der skal holdes under én ejer. Skovmyndigheden (miljøstyrelsens

lokale enhed) kan give tilladelse til at ophæve majoratsskov noteringen på hele eller dele af skoven.

mandant fuldmagtsgiver
mandatar fuldmægtig
mandatsvig For mandatsvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv, jf. straffelovens § 280
mangelsbeføjelser ved forbrugerkøb køberen kan ved forbrugerkøb vælge mellem

1) afhjælpning af mangelen,

2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),

3) et passende afslag i købesummen eller

4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.

Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.

Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning.
 

5. kræve erstatning, hvis

1) sælgeren har handlet i strid med almindelig hæderlighed,
2) sælgeren har givet køberen vildledende oplysninger, som han ikke havde føje til at anse for korrekte,
3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om en mangel, som han kendte eller burde kende,
4) genstanden savner egenskaber, som må anses tilsikrede, eller
5) mangelen efter købets indgåelse er forårsaget ved sælgerens forsømmelse.

Ved genuskøb er sælger ansvarlig uden skyld, men kan dog i helt specielle tilfælde blive fri for ansvar

mangler ved forbrugerkøb ved forbrugerkøb gælder købelovens § 76:

marginalskat

den direkte skat, der betales af den sidst tjente krone. Kunne i 2009 højest udgøre 59% + arbejdsmarkedsbidrag, eller i alt 62,28% + kirkeskat, som typisk er på 0,7%.

Kan i 2021 højest udgøre 52,065% + arbejdsmarkedsbidrag, eller i alt 55,90% + kirkeskat.

massekrav

krav, som er opstået i forbindelse med behandlingen af et konkursbo eller et insolvent dødsbo, og som skal dækkes forlods
matrikelkort kort, tegnet af en landinspektør, der viser en grunds afgrænsninger
matrikelnummer en ejendoms nummer i matriklen, f. eks. 31 b Vejlby by (ejerlaug), Risskov (sogn)
matriklen register over næsten samtlige ejendomme i Danmark. Føres af Kort og matrikelstyrelsen
mediation forligsmægling
medkontrahent den man har indgået en aftale med
medmoder kvinde, der er gift med eller registreret partner til kvinde, der føder et barn ved kunstig befrugtning
mekanisk tvang foreligger, når en person tvinges til at underskrive med ført hånd
mellemdøde børn børn, som er døde, medens den længstlevende af forældrene sad i uskiftet bo. Har ikke arveret, hvis førstafdøde er død efter 1963-arvelovens ikrafttræden d. 01.04.1964
mellemnavn navn, der har karakter af et efternavn, og som placeres mellem fornavn og efternavn
mellemperioden perioden fra begyndelsen af dødsåret og frem til dødsdagen

mellemrente

renteberegning i dødsbo til udligning af den fordel, som en arving har haft ved en a conto udlodning
mellemskatten skat på 6% af indtægt over 347.200 kr i 2009. Blev afskaffet fra 2010.
mened falsk forklaring
meroffentlighed en forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, end loven forpligter til, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.
mindreårig person under 18 år, som ikke har indgået ægteskab

mindsterente

den laveste rente på en fordring for at der ikke skal ske kursgevinstbeskatning. Var fra d. 01.04.2009 på 2% p.a. Denne rente var også gældende i 1. halvår 2010. Blev afskaffet fra d. 01.07.2010

misbrugskrav

vederlagskrav i anledning af, at en ægtefælle har misbrugt sin rådighed over fælleseje, jf. ægtefællelovens § 40.
misligholdelse manglende opfyldelse af en forpligtelse

mixlån

et lån, hvor bruttoydelsen er faldende i hele lånets løbetid, fordi lånet er en blanding af serielån og annuitetslån
moderationspåtegning rykningspåtegning på et pantebrev
moderselskab et aktie- eller anpartsselskab, som
  1. besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab,
  2. er aktionær eller anpartshaver i et selskab og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse eller, hvor et anpartsselskab ikke har nogen bestyrelse, direktion,
  3. er aktionær eller anpartshaver og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,
  4. er aktionær eller anpartshaver og på grundlag af aftale med andre aktionærer eller anpartshavere råder over flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller
  5. besidder aktier eller anparter i et selskab og udøver en bestemmende indflydelse over dette.
modregning opfyldelse af et krav ved at kreditor frigøres for et tilsvarende krav fra debitor
modregningsbetingelser 1. kravene skal være udjævnelige (komputable)
2. kravene skal bestå mellem de samme personer (gensidighedsbetingelsen)
3. den fordring, der modregnes med (modfordringen), skal være forfalden
4. frigørelsestiden skal være kommet for den fordring, der modregnes i (hovedfordringen)
5. modregning kan være udelukket i særlige tilfælde, hvor modparten har krav på effektiv betaling ( f. eks. krav på underholdsbidrag og feriegodtgørelse)
morarente forhalingsrente. Den rente, som i visse tilfælde skal betales, når betaling sker for sent.
moratorium henstandsordning

mortification

retsakt, hvorved et dokument erklæres dødt og magtesløst. F. eks. kan et bortkommet pantebrev mortificeres ved dom.

mortis causa

i anledning af død. Rådigheden mortis causa betyder retten til at disponere ved testamente i modsætning til rådigheden inter vivos, i levende live

motivvildfarelse

urigtig forudsætning, der har været bestemmende for en disposition. Også kaldet error in motivis eller ægte vildfarelse
mundtlige aftaler er principielt bindende, men kan meget ofte ikke bevises. Danske Lov 5-1-1:
Een hver er pligtig at efterkomme hvis hand med mund, haand og sejl, lovet og indgaaet haver.
myndighed evnen til at kunne forpligte sin person eller formue ved retshandler

mægling

inden separation eller skilsmisse kan der ske mægling ved en præst, hvis begge parter er enige herom.
møbellån salg til en kreditor med ret til tilbagekøb og ret til at leje det solgte med det formål at skaffe køberen sikkerhed for et krav. Skal ikke respekteres af sælgerens kreditorer, da der foreligger en omgåelse af kravet om tinglysning for at opnå beskyttelse ved pantsætning af løsøre, som forbliver i pantsætterens besiddelse.

mønster

et forbillede for en vares udseende eller for et ornament. Mønsterbeskyttelse opnås ved registrering i Patentdirektoratet