Realkreditankenævnet


Ankenævnet behandler klager over danske realkreditinstitutter og deres herværende datterselskaber. Derudover behandles også klager over danske filialer af udenlandske realkreditinstitutter.


Hvem består nævnet af?

Nævnet består af en formand, der er højesteretsdommer, og en række øvrige medlemmer, som er udpeget af Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk.

Gebyr: 200 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage eller hvis klagen ikke behandles, tilbagebetales gebyret. Der skal anvendes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage. I de tilfælde, hvor klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold, kan også erhvervsdrivende klage.
Før du klager, skal du have klaget forgæves til realkreditinstituttet.
 

Kan afgørelsen ankes? Nej.

Andet: Realkreditinstituttet har 4 uger til at reagere på nævnets kendelse. Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod pengeinstituttet.

Adresse


Se også