825 Forenklet privat skifte

1. Hvad er et forenklet privat skifte?

2. De 3 yderligere betingelser, hvis ægtefællen er enearving.

3. De 6 yderligere betingelser i andre boer.


1. Hvad er et forenklet privat skifte?

Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der slet ikke skal indleveres boopgørelse til skifteretten.

Grunden til, at der ikke skal indleveres boopgørelse er, at det offentlige ikke har fiskale, dvs. skattemæssige interesser, i boet. Der skal således være tale om boer, hvor der hverken skal betales bo- eller tillægsboafgift eller dødsboskat.

Retsafgiften udgør 1.500 kr. som skal betales ved boets udlevering.

De almindelige betingelser for privat skifte skal altid være opfyldt - også ved forenklet privat skifte. Der skal også altid udstedes proklama i Statstidende, og arvingerne hæfter for afdødes gæld efter de samme regler som for almindeligt privat skifte. Disse regler kan du finde på emne nr. 824.

Der findes 2 typer forenklet privat skifte:

a. Boer hvor ægtefællen er eneste arving. I disse boer skal ægtefællen indlevere en åbningsstatus over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten i to eksemplarer senest 6 måneder efter dødsdagen, dog mindst 2 måneder efter boets udlevering.

b. Andre boer. I disse boer skal der i forbindelse med boets udlevering indleveres en åbningsstatus over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten i to eksemplarer.

Selv om der ikke skal indleveres boopgørelse, er det - hvis der er mere end een arving - i de fleste tilfælde nødvendigt at udarbejde en boopgørelse for at man kan dele boet korrekt mellem arvingerne.

I boer, der udleveres til forenklet privat skifte, anses dødsdagen for skæringsdag. Ulempen ved at anvende reglerne om forenklet privat skifte er, at arvingerne afskærer sig selv fra at lade boets indtægter indtægtsføre i boregnskabet, hvorved de bliver skattefri. Har afdøde siddet i uskiftet bo til sin død, og er boet f. eks. på 400.000 kr. pr. dødsdagen, kunne livsarvingerne ved et almindeligt privat skifte opnå skattefrihed for renteindtægter i boperioden på f. eks. 20.000 kr. Der ville heller ikke skulle svares boafgift af disse renteindtægter, da boet ved afslutningen fortsat er mindre end de 2 bundfradrag på i alt 617.600 (2021)

Under det forenklede private skifte kan enhver af boets arvinger anmode om, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling eller til et almindeligt privat skifte.

Ca. 30% af alle privatskiftede boer eller ca. 7.000 boer årligt opfylder betingelserne for forenklet privat skifte

 

2. De 3 yderligere betingelser, hvis ægtefællen er enearving.

Hvis afdødes ægtefælle er eneste arving i boet, kan boet udleveres til forenklet privat skifte, hvis de almindelige betingelser for privat skifte er opfyldt, og nedenstående yderligere 3 betingelser er opfyldt. Du kan på emne nr. 824 læse om de 7 almindelige betingelser for privat skifte.

2.1. Der må ikke være legatarer i boet, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som skal svare bo- eller tillægsboafgift.

2.1. Afdøde og den efterlevende ægtefælle må ikke være separeret.

Det er derimod uden betydning, om parterne levede sammen i familieretlig eller skatteretlig henseende.

2.3. Den efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling.

Der skal ikke betales boafgift i disse boer, da arv til ægtefællen er afgiftsfri uanset arvens størrelse.

Det er uden betydning, om boet er skattepligtigt, om afdøde drev erhvervsvirksomhed, og om der findes afskrivningsberettigede aktiver i boet.

Hvis længstlevende vælger forenklet privat skifte efter denne regel (dødsboskiftelovens § 34), har længstlevende ikke mulighed for at lade boet beskatte som selvstændigt skattesubjekt, hvilket i mange tilfælde kan være en fordel. Længstlevende indtræder automatisk i afdødes skatteforpligtelser.

3. De 6 yderligere betingelser for forenklet privat skifte af andre boer

For at kunne få andre boer udleveret til forenklet privat skifte skal de almindelige betingelser for privat skifte ligeledes være opfyldt. Dem kan du læse om på emne nr. 824. Der findes desuden yderligere 6 betingelser, der alle skal være opfyldt, for at boet kan udleveres til forenklet privat skifte:

3.1 Der skal ikke i boet svares bo- eller tillægsboafgift.

Den afgiftspligtige nettobobeholdning pr. dødsdagen skal således være mindre end bundfradraget, som i 2021 er på 308.800 kr., og der må ikke være arvinger, der skal svare tillægsboafgift.

Ved skifte af uskiftet bo ved længstlevendes død er der 2 bundfradrag, og den afgiftspligtige nettobeholdning må i så fald ikke overstige 617.600 kr. i  2021. Dette gælder også, selv om førstafdøde er død før d. 01.07.1995.

Er en almenvelgørende institution, som er fritaget for boafgift, indsat som universalarving, er hele boet fritaget for bo og tillægsboafgift.

På et skifte mellem afdødes ægtefælle og livsarvinger skal der ikke svares boafgift, hvis fællesboet er på under 1.235.200 kr. og der ikke er oprettet testamente, idet livsarvingernes legale lod i boet, da er på under 295.300 kr

3.2. Der må ikke i boet være arvinger, som er repræsenteret ved værge eller skifteværge.

Reglerne om værger findes i værgemålsloven. Udtrykket repræsenteret ved værge omfatter personer, der har fået beskikket en værge, uanset om dette er begrænset til kun at angå økonomiske anliggende eller personlige forhold, og uanset om der er sket handleevnefratagelse, samt personer under samværgemål.

3.3. Der må ikke i boet være legatarer. som er repræsenteret ved værge eller skifteværge.

Reglen gælder, selv om legatet til f. eks. en niece er på under 2.000 kr., og derfor er afgiftsfrit i medfør af den såkaldte bagatelgrænse.

Reglen gælder også, selv om legataren f. eks. er et stedbarn, der ikke skal svare tillægsboafgift.

Arvelader kan afskære sine arvinger fra forenklet privat skifte ved i sit testamente at træffe bestemmelse om et genstands- eller sumlegat til en umyndig person, selv om dette er nok så ubetydeligt.

3.4 Boet må ikke være skattepligtigt.

Boets nettoformue må i 2021 ikke overstige overstige 3.033.700 kr. og bruttoaktiverne må ikke overstige 3.033.700 kr.

3.5. Afdøde må ikke ved dødsfaldet eller inden for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, have drevet selvstændig virksomhed.

Reglen gælder, uanset om afdøde benyttede sig af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

3.6. Der må ikke i boet findes aktiver, der er skattemæssigt af- eller nedskrivningsberettigede.

Reglen har selvstændig betydning, hvis afdøde var lønmodtager. Reglen gælder - uanset ordlyden - kun, hvis afdøde rent faktisk har afskrevet f. eks. på sin PC eller sit musikinstrument.