Advokatnævnet


Hvis du føler dig utilfreds med en advokats adfærd og/eller salærberegning, kan du klage til Advokatnævnet.


Nævnet kan, hvis en advokat har tilsidesat sin pligt, tildele ham en irettesættelse,  eller pålægge ham en bøde på indtil 300.000 kr. Nævnet kan pålægge en advokat at opfylde en forpligtelse eller fratage ham en sag. Ved grov og gentagne overtrædelser kan advokaten frakendes retten til at drive advokatvirksomhed i en periode på 1/2 - 5 år eller på ubestemt tid.

Skulle der mangle dokumentation eller andet i din skriftlige klage, får det ingen indflydelse på udfaldet. Advokatnævnet er nemlig forpligtet til at sørge for, at alle nødvendige oplysninger kommer frem, og nævnet skal vejlede dig om, hvilke oplysninger, der er af betydning for sagens afgørelse.

Du kan klage over advokatens behandling af en sag eller advokatens adfærd i øvrigt, og du kan klage over advokatens salær - eller begge dele.

Det er gratis at klage til  Advokatnævnet.

Så længe en sag behandles af Advokatnævnet, er du afskåret fra at anlægge sag - om de samme spørgsmål - ved domstolene. Derfor bør du på forhånd spørge, hvor lang tid, der kan påregnes, før Advokatnævnet træffer en afgørelse. Sagsbehandlingstiden kan også på dette område være lang.

Hvem består nævnet af? 21 medlemmer:

  1. En formand
  2. To næstformænd
  3. Ni offentlighedsrepræsentanter, der er udpeget af justitsministeriet
  4. Ni advokater, der er udpeget af Advokatsamfundet.

Gebyr: Der er intet gebyr.

Klagefrist:  Fristen for at indgive klage er et år. Ved klager over en advokats adfærd regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Ved klager over en advokats salær regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med den endelige afregning i den pågældende sag.

Nævnet kan dog behandle en klage, der er indgivet senere, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet

Kan afgørelsen ankes? Advokaten kan inden 4 uger indbringe den pålagte sanktion for landsretten.

 

Adresse


Se også