Klagenævnet for Ejendomsformidling


Klagenævnet behandler klager over statsautoriserede ejendomsmæglere og andre mellemmænd, der beskæftiger sig med køb eller salg af villa, fritidshus, ejerlejlighed og lignende.


Nævnet behandler klager over statsautoriserede ejendomsmæglere og andre mellemmænd, som beskæftiger sig med tilsvarende virksomhed, dvs. assisterer ved køb og salg af fast ejendom. Du kan derfor få nævnet til at afgøre, om din ejendomsmægler har udført sit arbejde på korrekt vis, fx hvad angår størrelsen af hans regning til dig, hans vejledning af dig, hans forskellige opstillinger - herunder provenuberegning - samt hans opførsel i det hele taget.

Hvem består nævnet af? 5 medlemmer

  1. En formand, der skal opfylde kravene til en dommer

  2. To medlemmer, der repræsenterer Dansk Ejendomsmæglerforening

  3. Et medlem, der repræsentere Grundejernes Landsorganisation

  4. Et medlem, der repræsentere Forbrugerrådet.

Nævnet er en privat klageinstans, der drives af Dansk Ejendomsmæglerforening, Grundejernes Landsorganisation samt Forbrugerrådet.


Gebyr: Gebyret udgør 250 kr. Får klageren helt eller delvis medhold i sin klage, tilbagebetales gebyret.

Klagefrist: Der er en forældelsesfrist på 3 år.

Hvem kan klage? Alle kan som privatperson klage.

Kan afgørelsen ankes? Nej, men sagen kan indbringes for domstolene.

Andet: Følges nævnets afgørelser ikke, kan klageren hente hjælp hos Forbrugerstyrelsen, der kan udtage stævning mod virksomheden.

Du kan kun klage skriftligt til nævnet, der har udformet en særlig klageformular, som du gratis kan bestille på www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Så længe en sag behandles af nævnet, er både du og den pågældende ejendomsmægler afskåret fra at anlægge sag - om de samme spørgsmål - ved domstolene!

Inden du indgiver en skriftlig klage, vil vi opfordre dig til at spørge nævnets sekretariat, om det tidligere har behandlet en sag som den, du overvejer at indlede. For hvis det skulle vise sig at være tilfældet, kan du med fordel bede om at se den/de pågældende afgørelser. Efter nævnets vedtægter har du en egentlig ret til at få fotokopier af sådanne afgørelser, blot du betaler omkostningerne til kopiering og forsendelse.


Adresse


Se også