Hvornår kan jeg få mit kørekort tilbage?

Jeg har mistet kørekortet i 10 år, gældende fra 1.august 2001.
 
Forinden skal jeg udføre 40 timers samfundstjeneste.
 
Er der overhovedet nogle muligheder for, at jeg kan tage truckcertifikat, evt. kørekort, før tid???
 
Især truck-certifikatet vil hjælpe mig arbejdsmæssigt.

Svar:

Færdselslovens § 132 stk. 2 bestemmer, at du tidligst om 5 år at regne fra den 1-8-2001 kan søge retten om gengivelse af førerretten.

Generhvervelsen kan kun ske, såfremt du i mindst i 1 år forud for sagens indbringelse, har været i kontrolleret behandling mod misbrug af alkohol.

Med venlig hilsen

Henrik Thorstholm

RET&RÅD, Skjern

PS: Færdselslovens § 132, stk. 2 er ophævet fra d. 01.09.2005

Nu gælder alene disse bestemmelser

Generhvervelse af førerret inden frakendelsestidens udløb

§ 132. Er retten til at føre motordrevet køretøj i henhold til denne eller nogen tidligere lov frakendt nogen for længere tid end 3 år, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har retten til at være fører tidligere været frakendt vedkommende ubetinget, kan gengivelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvis, og indbringelsen kan tidligst finde sted, når der er forløbet 6 år af frakendelsestiden.

   Stk. 2. Såfremt der inden udløbet af frakendelsestiden er sket fornyet frakendelse af førerretten, regnes de i stk. 1 nævnte frister for indbringelse af spørgsmålet om generhvervelse for domstolene fra datoen for den seneste dom, hvorved førerretten er frakendt den pågældende.