Må en arbejdsgiver spørge en kvindelig ansøger, om hun er gravid?

Har en arbejdsgiver ret til at spørge en (kvindelig) ansøger, om hun er gravid, eller om hun har planer om at få børn? (Vi er midt i en adoptionsansøgning, så vi har selvfølgelig planer om det, men det er længere ude i fremtiden, end hvis hun var gravid).

Hvis man så svarer benægtende på spørgsmålet, om man har planer om at få børn (et "ingen kommentarer" vil jo afsløre det, ikke?), kan arbejdsgiveren så senere afskedige på grund af afgivelse af urigtige oplysninger, eller måtte han end ikke berøre emnet fra starten af?

SVAR:

Det er forholdsvis klart, at en arbejdsgiver ikke må spørge en jobansøger om påtænkt eller aktuel graviditet (muligvis undtaget vikaransættelser). Sådan en forespørgsel er i strid med ligebehandlingslovens regler.

Det er derimod tvivlsomt, hvorledes retsstillingen er, hvis arbejdsgiveren alligevel spørger og ansøgeren herefter giver bevidst urigtige oplysninger, således at lønmodtageren eksempelvis skal afholde barselsorlov ganske få måneder efter at ansættelsesforholdet er etableret. Hvis arbejdsgiveren i denne situation bortviser eller opsiger medarbejderen p.g.a. de urigtige oplysninger er det min opfattelse, at en sådan opsigelse/bortvisning er uberettiget, og derfor vil medføre, at arbejdsgiveren både skal betale en betydelig godtgørelse efter ligebehandlingslovens regler samt - hvis bortvisning finder sted - erstatning for uberettiget bortvisning efter funktionærlovens § 3 stk. 1. Spørgsmålet er ikke prøvet i retspraksis (formentlig fordi hændelsesforløbet ikke har kunnet bevises) og mit svar må derfor tages med dette forbehold, men svaret må være det der er bedst stemmende med intentionerne bag ligebehandlingsloven.

Med venlig hilsen

advokat Jan Aarup

RET&RÅD, Hillerød