Kan udlejer kræve fremlejeafgift på 15%?

1. Kan en udlejer kræve 15% i fremlejeafgift?

2. Hvis en udlejer i dag for at godkende et fremlejemål om en hel lejlighed kræver en fremlejeafgift på 15 %, foreligger der da en ulovlig dusør: 
   a. hvis lejer på grund af midlertidigt fravær fremlejer hele lejligheden ?
   b. hvis lejer fremlejer hele lejligheden, uden at have ret hertil, idet der jo så måske kan tales om en udvidet brugsret for lejeren?       

3. Skal erlæggelse af eventuel lovlig fremlejeafgift godkendes af huslejenævnet, når sådant findes i den pågældende kommune? 

SVAR:

Retten til at kræve en særlig fremlejeafgift på 15% bortfaldt i 1983  - og i dag har en udlejer ingen mulighed for at kræve et sådant beløb, der ganske rigtigt må betegnes som en ulovlig dusør.
   Selv om udlejeren lader lejeren fremleje i situationer, hvor lejeren ellers ikke er berettiget til det efter lejelovens § 70, kan der ikke kræves tillægsbetaling, fx med henvisning til "en udvidet brugsret".

   Som udlejer har du kun krav på én ting i denne sammenhæng. Nemlig at få en kopi af fremlejeaftalen, inden lejerens lejer - for det er jo lejeren, der udlejer - flytter ind.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund