Politiklagenævnet


Nævnet behandler klager fra borgere, der har været udsat for en utilfredsstillende behandling af politiet. Man kan klage både på egne og andres vegne.

Hvem består nævnet af? 3 medlemmer:

  1. Et medlem, der er advokat
  2. To medlemmer, der er almindelige borgere

Nævnene har en tilsynsfunktion over for statsadvokatens behandling af klager over politiet samt efterforskning i straffesager mod politipersonalet.

Gebyr: Der er intet gebyr. I visse situationer kan man få tilbudt gratis advokatbistand.

Klagefrist: Senest 6 måneder efter at hændelsen, der ønskes at klages over, er sket.

Hvem kan klage? Alle, der er klageberettiget i forhold til 1. instans afgørelser.

Kan afgørelsen ankes? Ja, afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Rigsadvokaten.

Adresse
  • Der findes et politiklagenævn for hvert af de 6 statsadvokaturer.


Se også