Ankenævnet for investeringsfonde


Nævnet behandler klager over investeringsforeninger, SIKAV’er, værdipapirfonde og investeringsfonde. Investeringsfonden skal være etableret i Danmark eller have nær tilknytning hertil. 

 


Hvem består nævnet af? 

1.    En formand, der er højesteretsdommer

2.    To næstformand, der er dommere

3.    Et antal medlemmer, der er udpeget af Investeringsfondsbranchen og Forbrugerrådet Tænk

Alle medlemmerne er beskikket for en 3-årig periode.

Hvem kan klage? Private kunder samt erhvervsdrivende, hvis klage ikke adskiller sig væsentligt fra en klage over private kundeforhold, har mulighed for at klage. Selskaber har derimod ikke adgang til at klage.

Gebyr: Der er et gebyr på 200 kr., men gebyret betales tilbage, hvis du får medhold i klagen, eller hvis klagen afvises.

Klagefrist: Der er ingen klagefrist. Det er dog et krav, at du har klaget til den pågældende investeringsfond og fået afslag inden sagen indbringes for ankenævnet.

Kan afgørelsen ankes? Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden for 1 år.  Såfremt du får medhold i din klage, og investeringsfonden ikke ønsker at opfylde afgørelsen, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbringe sagen for domstolene på dine vegne for at få tvangsfuldbyrdet afgørelsen.

Andet: Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 6 måneder.

 

Adresse

Sekretariatet for de finansielle ankenævn
Amaliegade 8 B, 2., 1256 København K
E-mail:
sek@fanke.dk
Tlf. 35 43 63 33
Telefontid kl. 9.30-12.30
www.fanke.dk/ankenaevnet-for-investeringsfonde

          Se også