936 Skat på kursgevinster på kontantlån

Hvis du opnår en kursgevinst ved ekstraordinær hel eller delvis indfrielse af et kontantlån, skal denne kursgevinst ifølge kursgevinstlovens § 22, stk. 3 beskattes som kapitalindkomst. Denne nye beskatning af kursgevinster på kontantlån gælder kun for kontantlån, der er stiftet eller overtaget d. 01.01.1996 eller senere.

Har du f. eks. i maj 1997 optaget et 30-årigt kontantlån på 500.000 kr. på basis af 8%-obligationer til kurs 96, er din obligationsrestgæld fra starten på 520.833 kr. Hvis kurserne på obligationerne falder til f. eks. kurs 86, og du herefter indfrier kontantlånet med ca. 448.000 kr., skal du beskattes af din kursgevinst på 52.000 kr.

Hvis du havde optaget det nye realkreditlån som et obligationslån på 521.000 kr. til rente 7%, skal du ikke under nogen omstændigheder beskattes af en eventuel kursgevinst på lånet. Dette taler kraftigt for, at du vælger et højtforrentet obligationslån frem for et tilsvarende kontantlån. Den månedlige nettoydelse på obligationslånet bliver i eksemplet 2-3% højere end på kontantlånet, men det kan efter vor opfattelse godt betale sig at betale en lidt højere ydelse mod at slippe for kursgevinstbeskatning.

Du slipper for kursgevinstbeskatning ved indfrielse af kontantlån, hvis indfrielsen sker i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, såfremt gælden af sælger eller køber indfries eller opsiges til indfrielse i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter afståelsestidspunktet henholdsvis anskaffelsestidspunktet.

Du kan dog ikke slippe for beskatningen ved at overdrage ejendommen til din ægtefælle og i denne forbindelse indfri kontantlånet. Denne metode med ægtefællehandler var tidligere meget brugt som løftestang for et nyt ejerskiftelån, og i kursgevinstloven er der derfor taget højde for denne oplagte omgåelsesmulighed.

Du slipper dog for kursgevinstbeskatning, hvis indfrielsen af kontantlånet sker ved ejerskifte mellem ægtefæller som led i separation eller skilsmisse. Som loven er formuleret skal der ved separationen eller skilsmissen ske et ejerskifte mellem ægtefæller. Du kan altså ikke slippe for kursgevinstbeskatning, hvis du udtager din egen bolig som led i separationen eller skilsmissen. Hvis I ejer huset i lige sameje, og du udtager dette som led i separationen eller skilsmisse, sker der et delvist ejerskifte, og du skal i denne situation formentlig betale skat af halvdelen af kursgevinsten ved en indfrielse af kontantlånet.

Der skal heller ikke betales skat af kursgevinsten, hvis indfrielsen af kontantlånet sker i forbindelse med en efterlevende ægtefælles overtagelse af en fast ejendom i forbindelse med skifte af et dødsbo eller ved udlevering til ægtefællen, herunder til hensidden i uskiftet bo. Det er en betingelse, at den afdøde ægtefælle på tidspunktet for dødsfaldet var ejer af den faste ejendom. Indfrielse eller opsigelse til indfrielse skal ske i perioden fra 6 måneder før til 6 måneder efter udlægstidspunktet eller tidspunktet for boets udlevering.