923 Fremgangsmåden

Anmodning om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål kan fremsættes af

1. den pågældende selv
2. dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste, f. eks. samlevere
3. værgen eller en særlig værge
4. kommunalbestyrelsen
5. amtsrådet
6. politimesteren (politidirektøren)

Anmodningen skal sendes til Familieretshuset på det sted, hvor den pågældende har bopæl. Hvis der anmodes om værgemål med handleevnefratagelse, skal anmodningen sendes til retten.

Anmodningen skal begrundes og indeholde forslag til værgemålets karakter og omfang.

Familieretshuset træffer afgørelser om værgemål uden handleevnefratagelse og om samværgemål, om tidsbegrænsning, om ændring og om ophævelse af værgemålet. Dog kan Familieretshuset finde det betænkeligt at behandle sagen og dermed oversende sagen til retten, herunder når den, der begæres sat under værgemål, protesterer mod værgemålet. Retten træffer afgørelse om fratagelse af handleevnen efter VML § 6.

Familieretshusets afgørelse kan inden 4 uger efter, at der er givet meddelelse om afgørelsen, indbringes for retten af den samme personkreds, som kunne anmode om værgemål.

Der skal altid indhentes en lægeerklæring i sager om værgemål efter VML §§ 5 og 6. I andre sager er kan der indhentes lægeerklæring, hvis det findes nødvendigt.

Har den pågældende bopæl på en institution, indhentes på tilsvarende måde udtalelse herfra.

Den, sagen angår, har ret til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte afgørelse og har ret til at afgive en skriftlig eller mundtlig udtalelse til sagen, medmindre den pågældende ikke med nytte kan udtale sig om spørgsmålet.

Der skal ske underretning om anmodning om værgemål til ægtefællen eller værgen, hvis en sådan allerede findes. Er der ikke sådanne, skal der i rimeligt omfang ske underretning af forældre, voksne børn eller andre blandt de nærmeste. Den, der har fået underretning om anmodningen, skal også have underretning om udfaldet af sagen.

Giver den, der begæres sat under værgemål eller er under værgemål, ikke møde ved advokat, skal retten altid beskikke en advokat for den pågældende.

Familieretshuset eller retten kan træffe en foreløbig afgørelse om værgemål, hvis betingelserne for værgemålet skønnes opfyldt og der er et øjeblikkeligt behov herfor. Familieretshuset eller retten beskikker samtidig en foreløbig værge for den pågældende.

Rettens endelige afgørelse i sagen træffes ved dom, som kan ankes til landsretten inden 4 uger.

Den beskikkede værge skal sørge for, at en handleevnefratagelse tinglyses i personbogen og tillige i tingbogen, hvis den pågældende ejer fast ejendom. Almindelige værgemål og samværgemål skal derimod ikke tinglyses.