829 Skatten og skiftet

Der gælder en række komplicerede regler for beskatning af dødsboer, og disse regler vil ikke vil blive gennemgået på denne linie.

Vi vil blot nævne, at reglerne om beskatning af dødsboer generelt er meget fordelagtige for arvingerne, og at dette forhold altid bør tages i betragtning i forbindelse med valget af skifteform. De fordelagtige regler om beskatning gælder fx. ikke, hvis boet udleveres til den længstlevende ægtefælle til hensidden i uskiftet bo, og de gælder heller ikke, hvis boet udleveres til ægtefællen som ægtefælleudlæg. 

De gælder heller ikke, hvis længstlevende ægtefælle er afdødes eneste legale arving, selv om boet skiftes. Hvis dødsfaldet er sket efter d. 30.06.2008, kan den længstlevende ægtefælle dog vælge, at beskatning skal ske efter reglerne om skiftede boer. Erklæring om, at den længstlevende ægtefælle ønsker beskatning efter skiftede bo, skal afgives samtidig med indgivelsen af opgørelsen over afdødes aktiver og passiver på dødsdagen.

Et dødsbo, som skiftes, er et selvstændigt skattesubjekt. Eksempelvis skal dødsboets renteindtægter ikke beskattes hos arvingerne, men i dødsboet, og omvendt kan renteudgifter vedrørende dødsboet ikke fratrækkes af arvingerne.

En lang række dødsboer er som følge af boets størrelse imidlertid slet ikke skattepligtige, og skal derfor ikke betale skat af boets indtægter, herunder renteindtægter. Et skattefrit bo skal ikke betale skat af f. eks aktieavance eller ejendomsavance.

Satserne for hvornår et bo er skattefrit reguleres hvert år.  

Hvis skæringsdagen i dødsboet ligger i 2024, er boet skattefrit, hvis boets nettoformue pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.272.500 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.272.500 kr. Til bruttoaktiverne skal medregnes fast ejendom, som er udlagt eller solgt til ægtefællen eller arvinger eller legatarer. Fast ejendom, som kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, skal ikke medregnes i opgørelsen over bruttoaktiverne, men stadigvæk medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen. Var den afdøde gift, består boet af afdødes fuldstændige særeje og afdødes boslod. Sad den afdøde i uskiftet bo, er boet skattefrit, hvis hver af de afdødes andele af både aktivmassen og andel af nettoformuen er under 3.272.500 kr.

Hvis skæringsdagen i dødsboet ligger i 2023, er boet skattefrit, hvis boets nettoformue pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.160.000 kr., og bruttoaktiverne pr. skæringsdagen ikke overstiger 3.160.900 kr. Til bruttoaktiverne skal medregnes fast ejendom, som er udlagt eller solgt til ægtefællen eller arvinger eller legatarer. Fast ejendom, som kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, skal ikke medregnes i opgørelsen over bruttoaktiverne, men stadigvæk medregnes ved opgørelsen af nettobeholdningen. Var den afdøde gift, består boet af afdødes fuldstændige særeje og afdødes boslod. Sad den afdøde i uskiftet bo, er boet skattefrit, hvis hver af de afdødes andele af både aktivmassen og andel af nettoformuen er under 3.160.900 kr.

Hvis boet er skattepligtigt, skal boets indkomst beskattes med 50%, men ved skatteberegningen fradrages i 2024 et beløb på 6.600 kr. i skatten pr. påbegyndt måned. Det betyder, at fx. renteindtægter op til 13.200 kr. pr. måned slet ikke bliver beskattet, selv om boet er skattepligtigt. Der gives højest bofradrag i 12 måneder, selv om boet behandling tager længere tid. 

De favorable beskatningsregler medfører, at det ofte er fordelagtigt for arvingerne først at afslutte et privat skifte med skæringsdag 12 måneder efter dødsfaldet. Renteindtægter på f.eks. 150.000 kr. i denne periode bliver slet ikke beskattet, mens arvingerne selv skulle have betalt op til 42% skat af de samme renteindtægter, hvis de havde sluttet dødsboet pr. selve dødsdagen. Arvingerne kommer dog til at betale boafgift og eventuelt tillægsboafgift af de indvundne renter, men denne afgift kan maksimalt være på 15%, hvis arven tilfalder f. eks livsarvinger, og maksimalt 36,25%, hvis arven tilfalder søskende eller ubeslægtede. Afgiften er derfor i de fleste tilfælde lavere end den sparede skat.

Hvis arvingerne godt kan se det fornuftige i lade det private skifte vare 12 måneder, men arvingerne samtidig har behov for en del af arven under det private skifte, kan der blot ske a conto udlæg til arvingerne.

Udover skattefordelen ved at lade boets behandling vare 12 måneder, får arvingerne den yderligere fordel, at de får rentefri kredit på boafgiften. Denne afgift skal først betales, når boet er afsluttet - og det gælder også selv om der hen ad vejen er sket a conto-udbetalinger til arvingerne.

Skattereglerne er i sig selv så indviklede, at de fleste gør klogt i at lade en advokat sørge for berigtigelsen af det private skifte. Meget ofte vil de skattefordele, der er forbundet med en fornuftig tilrettelæggelse af skiftet, være tilstrækkelige til at betale omkostningerne ved at søge advokatbistand eller i hvert fald en pæn del heraf. Du kan læse mere om advokatomkostningerne på emne nr. 824.