Er der grænser for, hvor meget af kontanthjælpen der skal tilbagebetales?

Da jeg for 6 måneder siden blev frakendt mit kørekort i en år række i forbindelse med et færdselsuheld mistede jeg da også mit arbejde, der er kørekortsbetinget.

Jeg er ikke i fagforening og er derfor henvist til socialhjælp. Denne hjælp er tilbagebetalingspligtig, da det er selvforskyldt arbejdsløshed, som det hedder. Jeg er i mellemtiden flyttet til anden kommune.

Mit spørgsmål er så: er der nogen tidsgrænse/beløbsgrænse for hvor meget kommunen kan kræve tilbagebetalt?

SVAR:

I princippet er der ikke nogen tidsgrænse og dermed ikke beløbsgrænse. Tilbagebetalingspligten varer i så fald, indtil man beviser, at man står til rådighed i fuldt omfang.

Der er dog nogle begrænsninger heri. Hvis du er under 30 år, skal kommunen tilbyde aktivering inden 13 uger efter første henvendelse om løbende kontanthjælp. Det medfører, at tilbagebetalingspligten er begrænset til 13 uger. Det følger af en afgørelse truffet af Den Sociale Ankestyrelse (SM A-27-00). Såfremt man er over 30 år, har man krav på et aktiveringstilbud inden der er gået 12 måneder. Det må så indebære, at tilbagebetalingspligten højst kan gælde i 12 måneder.

Den anden begrænsning følger af kommunens opfølgningspligt. Der foreligger også en afgørelse herom fra Ankestyrelsen (SM O-77-98). Af denne fremgår, at tilbagebetalingspligten alene kunne udstrækkes indtil kommunens opfølgningspligt indtrådte. Det vil sige efter 3 måneder. Denne afgørelse blev truffet efter den daværende bistandslov. Efter nugældende aktivlov § 10, er der også en opfølgningspligt på 3 måneder efter at hjælpen blev udbetalt 1. gang. Såfremt en sådan opfølgning foretages efter de 3 måneder, må ophøret af tilbagebetalingspligten også forudsætte, at kommunen skønner at man nu står til rådighed i fuldt omfang.

Når disse to begrænsninger sammenholdes med hinanden må det jo betyde, at tilbagebetalingspligten højest kan udstrækkes til 3 måneder. 

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde