Kan jeg få aktindsigt i, hvorfor jeg var på behandlingshjem?

Jeg har som barn (6-7-årig) været på et behandlingshjem.

 Jeg ved også, at der var tilknyttet en socialrådgiver til mig som barn. Mit problem er at jeg gerne vil have aktindsigt i hvorfor jeg var på behandlingshjem og hvorfor der var sat en socialrådgiver på mig som barn.

Men dette kan jeg ikke få hjælp til. Jeg har søgt statsarkivet, men fik afslag med den begrundelse, at det er en lukket sag i 80 år, da det er en personsag. Kan det passe at jeg aldrig kan få oplyst hvad der er sket med mig som barn?

Svar:

Tilsyneladende ser det ud til, at Statens Arkiver ved at give dig afslag, har handlet i overensstemmelse med arkivlovens bestemmelser. Du har ikke oplyst om du har klaget over afslaget. Hvis ikke, så klag.

Når jeg skriver tilsyneladende er det fordi en sådan anmodning ikke alene skal vurderes i forhold til arkivloven. Den skal faktisk også vurderes i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som Danmark jo har tiltrådt.

Af denne konventions artikel 8 fremgår det: "Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.

Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder."

Det bemærkes, at denne artikels stk. 1 fortolkes udvidende, idet man kan spørge hvilken betydning den har for at få aktindsigt i en "børnesag"?

Svaret er her, at menneskerettighedsdomstolen (i EMD nr. 160 Gaskin) fandt, med henvisning til artikel 8, at det var en krænkelse af menneskerettighederne, at myndighederne havde nægtet ret til aktindsigt i myndighedernes dokumenter vedrørende klagers tidligere ophold på et børnehjem.

Du kan, såfremt du ikke har klaget og klagefristen er udløbet, anmode Statens Arkiver om en genoptagelse af spørgsmålet med henvisning til ovennævnte artikel 8, eller klage til Folketingets Ombudsmand.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde