Kan min mor stige fra forhøjet almindelig førtidspension til mellemste førtidspension?

Min mor er førtidspensionist med diagnosen Fibromyalgi.

Hun får den almindelig forhøjet pension og har søgt om den mellemste pension.

Hun har netop fået afslag på den mellemste pension, med begrundelsen om at hendes situation ikke er blevet værre.
Hendes arbejdsevne er ikke blevet afprøvet - her tænker jeg på revalideringen - da hun søgte pension første gang måtte kommunen opgive at sende hende på revalideringen pga. helbredet, men denne gang har det slet ikke været på tale!

Hun er ydermere blevet enke efter 29 års ægteskab, efter hun fik tilkendt den alm. forhøjet pension. Skal kommunen ikke tage hensyn til, at hun nu er fuldt selvforsørgende? 

Det vil være en stor hjælp, hvis I ved noget om ovenstående, og evt. nogle paragraffer vi kan henvise til da hun agter at anke sagen.

Svar:

Højesteret afsagde dom i en pensionssag i 1999, hvor det blev slået fast, at det nu er den offentlige instans, der skal bevise hendes erhvervsevne og ikke omvendt, at det er hende som skal bevise sin mangel på samme.

Det er ikke oplyst, hvornår din mor fik førtidspension og det er ikke oplyst om den daværende pensionstilkendelse blev anket. Dette kan være afgørende for, om højesteretsdommen får indflydelse på sagen.

Højesteretsdommens indflydelse på sagerne får bl.a. betydning for sager, der vedrører en graduering mellem forhøjet almindelig førtidspension og mellemste førtidspension. Sagen skal være anket og tilkendelsen skal være sket før lovændring den 1.7.98. For nærmere herom kan henvises til nogle
afgørelser, Ankestyrelsen har truffet på baggrund af højesteretsdommen.

Disse er udsendt som SM P-14-00, SM P-15-00, SM P-16-00, SM P-17-00, SM P-18-00, SM P-19-00, SM P-20-00 og SM P-21-00. De kan findes på www.sm.dk.

Når man er tilkendt en forhøjet almindelig førtidspension skal der normalt være indtrådt en forværring for at få den mellemste førtidspension. En undtagelse hertil kan være, at man på tidspunktet for tilkendelsen af den forhøjede almindelige førtidspension opfyldte betingelserne for den mellemste førtidspension, men da sagen ikke blev anket, blev grundlaget ikke prøvet.

En forhøjet almindelig førtidspension efter lovens § 14, stk. 3, nr. 1 og den mellemste førtidspension efter lovens § 14, stk. 2 tilkendes alene på baggrund af de helbredsmæssige forhold. Kompensationen for den enlige er, at pensionstillægget forhøjes. Din mor må således have fået en højere pension efter hun blev enlig.

Argumentationen for en anke må være, at din mor på tidspunktet for tilkendelsen af den forhøjede almindelig førtidspension opfyldte betingelserne for den mellemste førtidspension.
Ellers må der kunne påvises en indtruffen forværring, der medfører at hendes erhvervsevne er blevet yderligere nedsat og i et omfang på omkring 2/3 i forhold til den forhøjede almindelige førtidspension, hvor erhvervsevnen skal være nedsat med mindst 50%.

Med venlig hilsen

Frank Viberg-Holde