Kan man blive beskattet, hvis man får eftergivet sin gæld ved en saldokvittering?

Hvis man indbetaler et beløb til fuld og endelig afklaring af en større gældspost og får eftergivet resten (får saldokvittering på skylden), er der så nogle skattemæssige konsekvenser, der skal iagttages (gælden hidrører fra et anpartsprojekt).

1.     Skal det eftergivne beløb medtages ved skatteopgørelsen?

2.     Er der forskel på om det er direkte gæld eller kautionsgæld (eller en kombination)

3.     Skal nogle af de tidligere tilskrevne og fratrukne rentebeløb korrigeres (renterne er betalte gennem tidligere afvikling, og der har ikke været rentetilskrivning de seneste ca. 4 år.)?

4.    Hvor langt tilbage skal man i givet fald gå?

SVAR:

1. Det afgørende er, om din gæld bliver nedsat til et mindre beløb end fordringens værdi for kreditor. I forbindelse med gældseftergivelse over for deltagere i anpartsprojekter hænder det, at de enkelte anpartsejere får en eftergivelse, der betyder at gælden nedsættes til et mindre beløb end fordringens værdi for kreditor, idet anpartsejerne typisk har forskellige formuer. Højesteret har ved en dom (TfS 1999.261 HD) fundet, at en kommanditist var skattepligtig af en gældseftergivelse, hvor gælden nedsættes til et mindre beløb end fordringens værdi for kreditor. Der sker derimod ikke beskatning, hvis nedskrivningen er begrundet i debitors manglende betalingsevne.

2. Nej, det gør ingen forskel om der er tale om direkte gæld eller kaution.

3. Hvis renterne er betalte, skal disse ikke korrigeres.

4. Skattemyndighederne kan gå 3 år og 4 måneder tilbage i forhold til indkomståret udløb. Det betyder, at en ændring af ansættelsen for 1996 skal varsles senest den 1. maj 2000.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen