Hvornår får jeg erstatning for arbejdsskade i 1997?

Jeg vil godt vide, om der er noget, der hedder stationærtidspunkt.

Jeg har nu gået med denne rygskade fra den 19/3-97. Og har gået sygemeldt i 7 mdr, så derfor vil jeg godt vide, hvornår den er stationær.

Hvorlænge er det rimeligt at arbejdsgiverens forsikring er om at udbetale løntab og erstatning

De har anerkendt skaden, men de er blevet ved at trække den med krav om lægeerklæringer. De har fået en fra speciallæge d. 22/12-98.

Jeg går stadig sygemeldt og til træning med ryggen, men der er ikke meget bedring at spore, derfor vil de evt operere min ryg.

Er der nogen lov om hvor længe, de må være om at udbetale erstatning?

SVAR:

Jeg har forstået, at du den 19/3-97 var udsat for en arbejdsskade, hvor du kom til skade med ryggen og at dette ulykkestilfælde er anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab. Ved arbejdsskader er det Arbejdsskadestyrelsen, der behandler erstatningssagen for forsikringsselskabet.

Jeg kan indledningsvist oplyse, at der i din arbejdsskadesag kan  blive tale om 3 erstatningstyper:

a) godtgørelse af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m.

b) erstatning for tab af erhvervsevne, hvis det er 15 % eller derover

c) erstatning for varigt mén, hvis det er 5 % eller derover.

Såfremt der er en ansvarlig for skaden (f.eks. hvis skaden skete ved et færdselsuheld, hvor der var impliceret et andet motorkøretøj), er det også muligt at anmelde skaden til den pågældendes ansvarsforsikring. En sådan forsikring kan udover de ovenfor nævnte erstatningstyper yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte.

Endeligt er det muligt, at du har en ulykkesforsikring - enten via din fagforening eller en privattegnet - hvor du har mulighed for at få erstatning alt efter hvilken type forsikring det drejer sig om.

Til dine spørgsmål, som jeg forstår sådan at de alene vedrører arbejdsskadesagen som behandles af Arbejdsskadestyrelsen:

Stationærtidspunktet er det tidspunkt, hvor din helbredsmæssige  tilstand ud fra en lægelig vurdering ikke kan forventes at blive bedre. Jeg kan derfor ikke svare på, hvornår din skade er stationær. Sagen er dog den, at forsikringsselskabet/Arbejdsskadestyrelsen oftest 1 år efter skaden  beder en læge om at undersøge dig og ved den lejlighed udfylder en "slutattest".

Heraf vil bl.a. fremgå, om tilstanden er stationær.

Arbejdsskadestyrelsen skal så vidt muligt inden et år og senest inden  2 år efter arbejdsskadens anmeldelse træffe afgørelse om der skal ydes erstatning - d.v.s. om skaden kan anerkendes som en arbejdsskade. Jeg har forstået at dette er sket.

Der er derimod ikke fastlagt frister for selve udbetalingen. Arbejdsskadestyrelsen skal have mulighed for at indhente alle  nødvendige oplysninger inden man træffer afgørelse om erstatningens størrelse.

Du oplyser, at der er kommet en speciallægeerklæring den 22. december 1998.

Erfaringsmæssigt ved jeg, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid er lang - ofte flere måneder. Du må derfor væbne dig med tålmodighed.. Du kan eventuelt forhøre dig om det er muligt at få udbetalt forskud på erstatning.

Du kan eventuelt kontakte en advokat, hvis du vil have en nærmere drøftelse af dine muligheder. Advokaten kan samtidig vejlede dig om hvilke muligheder, der er for at få tilskud til advokatbistand.

Med venlig hilsen

Lars Fredslund

Ret & Råd, Randers.

jug-logo.jpg (14017 bytes)